Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft nog een extra uitbreiding deze is te lezen op de ook de webpagina “Privacybeleid”

Volleybal Vereniging Haulerwijk
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 27 van de AVG schrijft het volgende: Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld.
In artikel 3 van de AVG is een passage opgenomen t.b.v. van verenigingen:
Artikel 27 is niet van toepassing op verwerkingen van gegevens van leden of begunstigers van de vereniging, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen:
1. De verwerking van gegevens van de sportvereniging gebeurt slechts voor:
1.1. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd; het verzenden van informatie aan de betrokkenen;
1.2. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging na instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website;
1.3. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
1.4. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

2. Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:
2.1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
2.2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 2.1;
2.3. gegevens als bedoeld onder 2.1, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;
2.4. gegevens betreffende het lidmaatschap, alsmede de functie binnen de vereniging of gegevens betreffende de deelname aan activiteiten;
2.5. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging; foto’s worden met toestemming geplaatst.
2.6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
3.1. de leden of begunstigers;
3.2. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;
3.3. degenen, ook derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde
activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
3.4. anderen:
–  waaraan ondubbelzinnig toestemming is verleend;
–  die de gegevens verwerken om een wettelijke verplichting na te komen;
–  die de gegevens verwerken met het oog op de goede vervulling van een publiekrechtelijke
taak;
o waarbij er sprake is van de verwerking van gegevens voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden.
4. Persoonsgegevens op de website van de vereniging worden slechts verstrekt aan:
4.1. de leden of begunstigers;
4.2. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;
4.3. degenen, ook derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde
activiteiten of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken, voor zover zij daartoe door het
bestuur zijn geautoriseerd.
5. Beveiliging website:
De verantwoordelijke webbeheerder draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de
website, maar ook voor voldoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door
zoekmachines.
6. Archiefbeheer:
6.1. De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd verwijderd
of wanneer de betrokkene hier nadrukkelijk om vraagt. Houdt wel rekening met de wettelijke
bewaarplicht;
6.2. De gegevens op de website worden direct verwijderd wanneer de betrokkene of de wettelijke
vertegenwoordiger daarom vraagt.

U kunt de AVG ook Downloaden via deze link: 2018-06-18 AVG Volleybalvereniging Haulerwijk

Scroll naar boven